സൗജന്യ സെമിനാർ

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളേ ഈ വരുന്ന നവംബർ 30 2018 തിയതി സീയോനിസ് ഫിലിം സ്കൂളിൽ സൗജന്യ സെമിനാർ സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു. മീഡിയ /ഫിലിം /എഡിറ്റിംഗ് / മോഡലിംഗ് / […]