ഫിലിം ആൻഡ് മീഡിയ, എഡിറ്റിംഗ്, വിഫക്സ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ

ഫിലിം ആൻഡ് മീഡിയ, എഡിറ്റിംഗ്, വിഫക്സ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ തിരുവന്തപുരത്തു. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100 പേർക്. കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് കൂടിയ […]

എഞ്ചിനീറിങ് പഠനത്തോടൊപ്പം അനിമേഷൻ പഠനം

എഞ്ചിനീറിങ് പഠനത്തോടൊപ്പം അനിമേഷൻ പഠനം കൂടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ആമിനയ്ക്ക് സീയോനിസ് ടെക്നോളോജിസ് ന്റെ ആശംസകൾ

സൗജന്യ സെമിനാർ

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളേ ഈ വരുന്ന നവംബർ 30 2018 തിയതി സീയോനിസ് ഫിലിം സ്കൂളിൽ സൗജന്യ സെമിനാർ സങ്കടിപ്പിക്കുന്നു. മീഡിയ /ഫിലിം /എഡിറ്റിംഗ് / മോഡലിംഗ് / […]