ഫിലിം ആൻഡ് മീഡിയ, എഡിറ്റിംഗ്, വിഫക്സ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ തിരുവന്തപുരത്തു. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100 പേർക്. കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക് സ്റ്റൈപ്പന്റ് കൂടിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കാം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ name, address, phone no to 7902888789 നമ്പറിലേക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കുകയോ ചെയ്യാം.
സെമിനാർ തീയതി 30 നവംബർ 2018 സമയം : 10.30 Am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *