എഞ്ചിനീറിങ് പഠനത്തോടൊപ്പം അനിമേഷൻ പഠനം കൂടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ആമിനയ്ക്ക് സീയോനിസ് ടെക്നോളോജിസ് ന്റെ ആശംസകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *